پرسش های متداول گروه اقتصادی امیران

در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را به حساب هزینه منظور می نماید با توجه به این که پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می نماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟

چنانچه مقصود از سوال این باشد که مبلغ خالص قراداد به پیمانکار پرداخت و 5 درصد مالیات موضوع ماده 1014 از طرف کارفرما به نام پیمانکار به حساب سازمان مالیاتی واریز شود و این مبلغ جزو هزینه کارفرما منظور شود و پیمانکار هم مالیات قرارداد خالص را بدون کسر 5 درصد مذکور پرداخت کرده باشد آیا این مالیات مضاعف نیست.
چون مالیات پرداختی توسط کارفرما به نام پیمانکار به حساب واریز گردیده باید با مالیات پرداخت شده جمع و از مالیات مورد مطالبه کسر و مازاد در صورتی که وجود داشته باشد مسترد شود.

راه های دسترسی

گروه اقتصادی امیران مشتاقانه منتظر تماس شما عزیزان می باشد

از طریق راه های زیر می توانید با گروه اقتصادی امیران در تماس باشید

ایران

09124532156
(025) 32944448 (021)56698311

Email: info@amiran-eg.ir
Website: www.amiran-eg.ir