پرسش های متداول گروه اقتصادی امیران

در مواردی که مالیات از قرادادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمی شود تکلیف پیمانکار چیست؟

به نظر کارگروه براساس ماده 104 قانون مذکور مکلفین در هر پرداخت به عنوان مالیات علی الحساب مودی باید 5 درصد مبالغ پرداختی را کسر و ظرف مدت سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.
براساس مفاد ماده 199 قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون. مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20درصد مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود. لذا عدم کسر مالیات و عدم پرداخت آن توسط مکلفین مانع از مطالبه مالیات بردرآمد از مودیان (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.

راه های دسترسی

گروه اقتصادی امیران مشتاقانه منتظر تماس شما عزیزان می باشد

از طریق راه های زیر می توانید با گروه اقتصادی امیران در تماس باشید

ایران

09124532156
(025) 32944448 (021)56698311

Email: info@amiran-eg.ir
Website: www.amiran-eg.ir